Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „Rozporządzenie RODO”). W związku ze zmianami, które wprowadza Rozporządzenie RODO, aktualizacji wymagała niniejsza polityka prywatności (dalej jako: „Polityka Prywatności”).

Polityka Prywatności przedstawia zasady, na jakich będzie odbywało się przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.

Administrator Danych Osobowych zwraca uwagę, iż wszelkie wyrażenia lub zwroty pisane w Polityce Prywatności wielką literą, a nie zdefiniowane w Polityce Prywatności, mają znaczenie przypisywane im w branży prawniczej, teleinformatycznej lub handlowej.

Administrator Danych Osobowych (zamiennie również jako: „Administrator”)

Administratorem Danych Osobowych jest spółka działająca pod firmą  FAMEG Sp. z o. o. z siedzibą w Radomsku 97-200, przy ul. 11 Listopada 2:, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla, pod numerem KRS 0000239335:, o numerze NIP: 7722249310, REGON: 100044916 przetwarzająca dane osobowe użytkowników serwisu internetowego działającego pod adresem www.fameg.pl (dalej jako: „Serwis”).

Dane Osobowe (zamiennie również jako: „Dane”)

Dane osobowe, to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przy czym przez możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną należy rozumieć osobę fizyczną, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, adres poczty elektronicznej (dalej jako: „Dane Osobowe”).

Cele Polityki Prywatności

Administrator przykłada wielką wagę do respektowania praw przysługujących użytkownikom korzystającym z usług i funkcjonalności oferowanych w ramach Serwisu, jak i użytkownikom korzystającym z Serwisu bez korzystania z usług i funkcjonalności oferowanych w ramach Serwisu (dalej jako: „Użytkownicy” lub w liczbie pojedynczej „Użytkownik”), ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności.

W związku z tym gromadzimy jedynie minimum informacji pomagających nam lepiej zrozumieć potrzeby Użytkowników oraz dostosować Serwis, jego funkcjonalności i ergonomię do zmieniających się oczekiwań Użytkowników. Między innymi w tym celu zbieramy i przetwarzamy niezbędne dane Użytkowników, w tym Dane Osobowe oraz inne, nie posiadające takiego przymiotu. Zbieranie odbywa się, w zależności od rodzaju danych, z inicjatywy Użytkownika lub automatycznie.

Administrator przetwarza Dane Osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzania RODO a także innymi właściwymi przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Administrator dla skutecznej ochrony Danych stosuje odpowiednie do zagrożeń i kategorii Danych środki bezpieczeństwa przetwarzania Danych, spełniające wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa (m.in. hasła dostępu, ograniczenia osób z uprawnieniami dostępu czy umieszczanie serwerów gromadzących dane w przeznaczonych do tego pomieszczeniach bądź oddając je w zarządzanie wyspecjalizowanym podmiotom).

Każdy Użytkownik powierza Administratorowi swoje Dane, w zakresie określonym poniżej. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z wyartykułowanymi w Polityce Prywatności zasadami, nie powinien odwiedzać Serwisu, ani korzystać z usług oraz funkcjonalności oferowanych za pośrednictwem Serwisu.

Zakres przetwarzanych przez Administratora Danych

Zakres Danych zbieranych przez Administratora jest uzależniony od tego, jakie Dane Użytkownik podaje lub pozostawia korzystając z Serwisu tj. w szczególności:

 • Dane podane przez Użytkownika w związku z korzystaniem z określonych usług lub funkcjonalności Serwisu, których zakres każdorazowo jest określony w odpowiednim formularzu związanym z korzystaniem z danej usługi lub funkcjonalności Serwisu (np. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, data urodzenia, wykształcenie, doświadczenie zawodowe) – dodatkowych informacji o zakresie Danych podawanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem z usług lub funkcjonalności Serwisu udziela Administrator lub Inspektor Ochrony Danych (w przypadku jego powołania);
 • Dane pozostawiane przez Użytkownika w związku z korzystaniem ze Serwisu (np. Dane pozostawiane w tzw. plikach cookies).

W każdym przypadku podanie Danych przez Użytkownika jest dobrowolne, przy czym brak podania danych przez Użytkownika, może utrudnić lub uniemożliwić (w przypadku nie podania Danych oznaczonych jako niezbędne) korzystanie z określonej usługi lub funkcjonalności Serwisu.

Podczas korzystania z Serwisu, w posiadanie informacji częściowo wysyłanych automatycznie przez przeglądarki internetowe, z których korzystają Użytkownicy, wchodzić mogą również inne podmioty, będące dostawcami serwisów, których wtyczki umieszczono w Serwisie, w tym: youtube.com, instagram.com, facebook.com, pinterest.com, twitter (Administrator posiada na nich swoje profile). Informacje te mogą zawierać Dane takie jak: adres IP urządzenia, jego rodzaj, unikalny identyfikator, nazwę systemu operacyjnego, ustawienia przeglądarki, datę i godzinę przesyłanych zapytań oraz prezentować aktywności Użytkownika w serwisach internetowych. To, które konkretnie informacje są pozyskiwane, zależy od rodzaju urządzenia i ustawień oprogramowania, których Użytkownik używa. Każdy z dostawców określa zasady i cele pozyskiwanych informacji na własnych stronach internetowych. W urządzeniach, z których korzystają Użytkownicy zapisywane mogą być również pliki cookies innych podmiotów, będących dostawcami serwisów, których wtyczki umieszczono w Serwisie, w tym: youtube.com, instagram.com, facebook.com, pinterest.com. (Administrator posiada na nich profile). Umożliwia to Użytkownikom korzystanie ze zintegrowanych funkcjonalności, w tym możliwości bezpośredniego przejścia przez Użytkownika do jednego z nich na konto profilowe danego Użytkownika, aby przeglądać treści prezentowane na koncie Administratora. Każdy z dostawców określa zasady wykorzystywania przez siebie plików cookies na własnych stronach internetowych.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz jego dane kontaktowe:

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie: Jacek Barański, email: rodo-ido@fameg.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest osobą, z którą każdy Użytkownik może kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem Danych oraz korzystaniem przez Użytkowników z przysługujących im praw związanych z przetwarzaniem Danych.

Cele przetwarzania Danych

Dane Użytkowników będą przetwarzane w następujących celach:

 • umożliwienie Użytkownikom korzystania z usług oraz funkcjonalności Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO – dobrowolna zgoda i art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO – w zakresie Danych niezbędnych do świadczenia usług/wykonania umowy);
 • odpowiadanie przez Administratora na zapytania, wezwania bądź wnioski Użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO – dobrowolna zgoda i art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO – w zakresie Danych niezbędnych do świadczenia usług/wykonania umowy),
 • wypełnianie prawnie usprawiedliwionych celów Administratora w postaci marketingu produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO – uzasadniony interes Administratora);

 

Okres przetwarzania Danych

Administrator będzie przetwarzał Dane wyłącznie przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których Dane te są przetwarzane lub do czasu wycofania zgody przez Użytkownika (w przypadkach przetwarzania Danych na podstawie zgody Użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO), chyba że obowiązujące przepisy prawa dopuszczają lub wymagają dalszego przetwarzania Danych np. przetwarzanie Danych w celach statystycznych lub w celu dochodzenia roszczeń.

Odbiorcy Danych

Dane Osobowe Użytkowników mogą być przekazywane:

 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcą usług IT, agencjom marketingowym, dostawcą usług księgowych i in.,
 • podmiotom uprawnionym do uzyskania Danych Osobowych Użytkowników na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

W przypadku, o którym mowa w pkt 1) powyżej podmioty przetwarzające będą przetwarzały Dane Osobowe Użytkowników na podstawie umowy zawartej z Administratorem, w której określone zostaną warunki i zasady przetwarzania Danych Osobowych spełniające wymagania określone przez obowiązujące przepisy prawa.

W przypadku, o którym mowa w pkt 2) powyżej Administrator przekaże Dane Osobowe Użytkowników wyłącznie w przypadku rzeczywistego istnienia podstawy prawnej dla takiego udostępnienia.

Prawa Użytkownika

Każdemu Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem jego Danych Osobowych przysługują następujące prawa:

 • prawo do dostępu do Danych oraz uzyskania kopii Danych;
 • prawo do żądania sprostowania Danych;
 • prawo do usunięcia Danych, przy czym warunkiem skorzystania z tego prawa jest zaistnienie jednej z następujących przesłanek:
  1. Dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. osoba, której Dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  3. osoba, której Dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 Rozporządzenia RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której Dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 Rozporządzenia RODO wobec przetwarzania;
  4. Dane były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. Dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
  6. Dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 Rozporządzenia RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Danych;
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Danych (w przypadku gdy i w zakresie w jakim Dane są przetwarzane na podstawie zgody) – wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem);
 • prawo do przenoszenia Danych (w przypadku gdy i w zakresie w jakim Dane są przetwarzane na podstawie zgody lub są niezbędne w celu świadczenia usługi),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Danych.

W przypadku korzystania z prawa, o którym mowa w pkt 6 ) powyżej, wycofanie zgody następuje poprzez pisemne zgłoszenie chęci wycofania zgody przesłanej na adres e-mail rodo-ido@fameg.p do Inspektora Ochrony Danych.

W sprawach związanych z korzystaniem z wyżej wymienionych praw można kontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.