Poznań-Meble Polska 2019

Fameg-hala 3A, stoisko nr 10